Hoppa till innehåll

Avtalsvillkor

Allmänna villkor för mobilabonnemangsavtal. 
Gäller fr o m 2014-01-01

Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar villkoren för fysisk eller juridisk persons (Abonnent) abonnemang på sådana teletjänster som Abonnenten från tid till annan beställer och som tillhandahålls av ETC Mobil / Add Logo Telecom AB (Leverantören) org. Nr. 556870- 2228. Abonnenten har möjlighet att nyttja abonnemanget i den omfattning, som följer av Leverantörens vid var tid gällande samarbetsavtal med och GSM/3G-nätoperatör i Sverige och utomlands. Abonnemanget omfattar de tjänster, som Abonnenten beställer vid ingående av Abonnemangsavtal eller vid efterbeställning.

Ångerrätt

Du har alltid ångerrätt i 14 dagar när du gjort ett köp eller tecknat ett avtal på distans. Ångerrätten gäller 14 dagar efter du tagit emot den produkt du beställt. Om du ångrar din beställning ska du direkt meddela vår kundtjänst och om du vill kan du även skicka in en ångerbankett, blanketten hittar du här. Retur av Fairphone gäller enbart vid obruten förpackning och kunden står själv för returfrakt.

OBS! Enbart blanketten gäller inte som ånger utan du måste alltid meddela vår kundtjänst först. Det gör du via mejl: etcmobil@etc.se.

Blanketten postas till:
ETC Mobil
Box 4403
102 68 Stockholm

Användning av utrustning

Abonnent svarar för att utrustning, som ansluts till GSM/3G-nätet, uppfyller de krav som gällande lagstiftning från tid till annan föreskriver. Vid misstanke om att utrustningen orsakar störningar i GSM/3G-nätet, skall Abonnent hålla utrustningen tillgänglig för undersökning. Abonnenten är skyldig att på uppmaning därom omedelbart stänga av utrustning, som stör teletrafik. Anslutningen till GSM/3G-nätet får inte utnyttjas på ett sätt som medför att Leverantören eller annan förorsakas avsevärda olägenheter.

Abonnemangsavtalet

Abonnentens rätt att nyttja abonnemanget regleras av dessa allmänna villkor, som utgör del av abonnemangsavtalet. Abonnent skall bekräfta abonnemangsavtalet genom att underteckna och återsända avtalet, som tillhandahålls av Leverantören genom återförsäljare, partners eller av Leverantören direkt. Abonnenten är betalningsansvarig för samtliga avgifter enligt abonnemangsavtalet. Om abonnemang tecknas för juridisk person av någon som inte är firmatecknare eller i övrigt behörig till detta, har denne personligt betalningsansvar. Abonnemangsavtal anses ingånget när Leverantören godkänt Abonnents beställning, som skall ha upprättats på formulär tillhandahållet av Leverantören. Till dess abonnemangsavtalet undertecknats och återsänts av Abonnent i enlighet med första stycket samt godkänts av Leverantören, kan abonnemanget inte nyttjas av Abonnenten. I de fall kreditbedömning av Abonnent genomförs, vilket bl.a. innebär att kreditupplysning kan komma att inhämtas, kan Abonnent komma att ombes att inom viss tid ställa säkerhet för fullgörandet av sina åtaganden enligt abonnemangsavtalet. I sådant fall är abonnemanget tillfälligt till dess begärd säkerhet ställts. Det innebär att Abonnent under denna period endast har rätt att i begränsad omfattning nyttja abonnemanget (t. ex. inte för betaltjänster eller för samtal till eller från utlandet) och i vissa fall att Abonnenten endast kan nyttja abonnemanget upp till ett i förväg fastställt belopp för upplupna samtalsavgifter (Kreditbelopp). Under denna period har Leverantören rätt att med omedelbar verkan annullera sådant tillfälligt abonnemang. Besked om att Abonnents beställning av abonnemang inte godkänts, lämnas skriftligen av Leverantören till innehavaren av tillfälligt abonnemang på den adress somangivits på förstasidan vid tecknandet. Abonnent är skyldig att underrätta Leverantören om varje förändring av angiven adress. Abonnenten anses ha mottagit fakturor och meddelanden rörande abonnemanget sju (7) dagar efter avsändande per post skett till den adress Abonnenten har uppgett. Abonnent svarar för att alla användare av abonnemanget känner till dessa allmänna villkor.

Porting

Leverantören kan endast portera mobilnummer om numren är registrerade på, av abonnenten, angivet organisationsnummer/ personnummer. Uppstår komplikationer avseende nummerportering ansvarar abonnenten för att kontrollera med både tillträdande operatör och föregående operatör angående vad som behöver åtgärdas. Utför Abonnenten inte de åtgärder som krävs kan Leverantören fakturera abonnenten de kostnader som åsamkats Leverantören. Leverantören hålls ej ansvarig för annan aktörs handling. Undertecknat abonnemangsavtal ger ETC Mobil fullmakt att portera in telefonnummer till ETC Mobil från nuvarande operatör. Detta medför att abonnemanget hos nuvarande operatör avslutas. Abonnenten är medveten om att de förhinder/ skyldigheter som avtalats med nuvarande (avlämnande) operatör kan vara gällande, vilket kan medföra att undertecknad även efter portering kan erhålla fakturor från nuvarande (avlämnande) operatör. ETC Mobil ger ej ersättning för eventuell slutfaktura som abonnenten erhållit från sin tidigare operatör. Abonnenten ansvarar själv för att kontrollera detta med avlämnande operatör. När den av Abonnentens angivna bindningstid hos tidigare/nuvarande operatör upphör, startas abonnemanget med ett tillfälligt nummer. Detta sker dock senast 3 månader efter orderdatum.

Personuppgifter

Leverantören avser att behandla uppgifter såsom namn, adress telefonnummer m.m. beträffande Abonnenten för nummerupplysningsändamål, innebärande bl.a. att uppgifterna kan lämnas ut till företag som bedriver nummerupplysning. • registervård, innebärande bl.a. att uppgifter kan inhämtas genom samkörning med andra register samt marknadsföring, innebärande bl.a. att information och erbjudanden om varor och tjänster automatiskt skickas till Abonnenten. För detta ändamål kan uppgifter om Abonnenten också komma att lämnas till andra företag som bedöms kunna erbjuda varor och tjänster av intresse för Abonnenten. Genom att ingå avtal med Leverantören om GSM/3G-abonnemang samtycker Abonnenten till att Leverantören behandlar uppgifter beträffande Abonnenten för ovan angivna ändamål. Uppgifter om Abonnenten behandlas dock inte för marknadsföringsändamål om Abonnenten motsätter sig det. Abonnenten har rätt att begära att uppgifter beträffande Abonnenten rättas. Abonnenten har också rätt att en gång per år få information om hur uppgifter beträffande Abonnenten används. Begäran om rättelse eller information skall sändas skriftligen till ETC Mobil / Add Logo Telecom AB, box 4035, 131 04 Nacka. 

Överlåtelse av abonnemangavtalet

Abonnent får inte överlåta abonnemangsavtalet utan att först ha inhämtat Leverantörens skriftliga godkännande därtill. I samband med överlåtelsen har abonnenten som tar över abonnemanget accepterat de avtal och villkor somgäller för abonnemanget samt tar över eventuell bindningstid som finns kvar på abonnemanget. Överlåtelsen skall ske skriftligen och undertecknas av den som innehar abonnemanget och den som skall överta det och överlåtelsen genomförs när Leverantören fått del av denna skriftliga bekräftelse (Överlåtelsetidpunkten). Frånträdande Abonnent är ej betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter Överlåtelsetidpunkten och den tillträdande Abonnenten är ej betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före Överlåtelsetidpunkten.

Abonnentens betalningsansvar

För anslutningen till ETC Mobil och användningen av GSM/3G-nätet och beställda teletjänster, är Abonnenten skyldig att betala ersättning enligt vid var tid gällande prislista. Abonnenten informeras om ändrade priser senast trettio (30) dagar före ikraftträdandet av ändringen. Nyttjas abonnemang över eventuellt fastställt Kreditbelopp är Abonnenten skyldig att vid anfordran genast betala det överskjutande beloppet. Kreditbeloppet kan efter omprövning ändras. Abonnenten äger ej rätt till återbetalning av fasta abonnemangsavgifter. Leverantören har rätt att debitera en faktureringsavgift för alla fakturor. Abonnemanget aktiveras från försäljningsdatum och därmed är abonnenten betalningsansvarig för abonnemanget. Detta gäller oavsett om nummer har blivit inporterat eller vara blivit levererad.

Betalning

Abonnenten skall betala ersättning för nyttjande av abonnemanget enligt faktura. Sista betalningsdag anges i fakturan. Betalning skall göras i svensk valuta till i fakturan angivet bank- eller postgirokonto. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på kontot. Sker betalningen på annat sätt än med bifogat inbetalningskort, skall fakturanumret anges. Sker inte detta anses betalningen fullgjord när Leverantören haft skälig tid att avräkna betalningen mot fakturan. Vid dröjsmål med betalning utgår påminnelseavgift och ersättning för inkassokostnad samt dröjsmålsränta enligt lag. Invändning mot faktura skall framställas inom skälig tid, dock senast [tio (10)] dagar efter fakturadatum. Har Abonnenten inom skälig tid invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, skall Leverantören medge anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess tvisten är slutligt avgjord. Otvistligt belopp skall dock betalas senast på angiven förfallodag. Dröjsmålsränta utgår på den del av det tvistiga beloppet som Abonnenten slutligen skall betala. Dröjer Abonnenten med betalning mer än tio dagar efter skriftlig påminnelse, har Leverantören rätt att stänga av Abonnenten från nyttjande av abonnemang till dess full betalning erlagts. Vid upprepade dröjsmål har Leverantören rätt att omedelbart stänga av Abonnenten från nyttjande av abonnemang till dess full betalning erlagts och kräva omgående betalning för hela kontraktets avgifter. Abonnemangsavgifter faktureras i förskott och samtalsavgifter i efterskott. Abonnenten är även om avtalet sagts upp av Leverantören p g a Abonnentens avtalsbrott skyldig att betala månadsavgifter för hela den vid det tillfället enligt avtalet återstående bindningstiden.

Abonnents åtagande, ansvar för SIM-kort

Abonnenten tilldelas ett SIM-kort och därtill hörande koder, som efter aktivering ger Abonnenten tillgång till de tjänster som från tid till annan omfattas av ETC Mobil. Det åligger Abonnenten att vara aktsam om SIM-kortet så att det ej skadas och hantera SIM-kortet och koder på ett sådant sätt att kortet inte kan användas av någon obehörig. Detta innebär t.ex. att koderna inte får förvaras tillsammans med SIM-kortet eller på annat sätt som gör det möjligt för obehörig att få kännedom om koderna. Abonnenten är ensamt ansvarig för nyttjandet av abonnemanget om Abonnenten valt att frånkoppla användningen av koder. Abonnenten är ansvarig för Leverantörens kostnader som uppkommer på grund av vårdslös hantering av SIM-kortet. Abonnenten skall genast anmäla förlust av SIM-kortet till Leverantörens kundtjänst. Efter sådan anmälan skett ansvarar Abonnenten inte för betalning av avgifter för samtalskostnader hänförligt till abonnemanget. Abonnentens betalningsansvar avseende fasta avgifter för abonnemanget kvarstår dock oförändrat. Leverantören ersätter förlustanmält SIM-kort mot vid var tid gällande avgift för att täcka Leverantörens självkostnad.

Uppgifter om abonnenten

Abonnenten tilldelas ett GSM/3G-nummer för identifikation av abonnemanget. GSM/3G- nummer kan ej skyddas vid SMS. Tilldelat GSM/3G-nummer eller annan identifikation kan ändras om det är påkallat av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl. Abonnenten meddelas i sådant fall i god tid.

Avdrag

Har abonnemanget inte kunnat användas på grund av ett fel i GSM/3G-nätet, vilket omöjliggjort förbindelse, har Abonnenten rätt att få avdrag på faktura i förhållande till felets varaktighet räknat från den tidpunkt felet anmälts till Leverantörens kundtjänst. Anmälan skall göras inom skälig tid, dock senast inom [tio (10)] dagar från det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts. Avdrag görs med den del av månadsavgiften som enligt avtalet skulle ha utgått under denna tid. Belopp som understiger 50 kronor under aktuell fakturaperiod dras inte av. Avdrag enligt denna punkt gäller istället för skadestånd på grund av att abonnemanget inte kunnat användas.

Skadestånd

Abonnenten skall framställa krav på ersättning för skada, som uppkommit till följd av innehavet av abonnemanget, till Leverantörens kundtjänst. Krav på skadestånd skall framställas inom skälig tid, dock senast [tio (10)] dagar efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Framställs inte krav inom skälig tid förlorar Abonnenten rätten att göra kravet gällande.Abonnenten har, med de begränsningar som anges i punkt 11, rätt till skälig ersättning för direkt skada som uppkommer vid normalt nyttjande och som Leverantören, eller någon för vilken Leverantören svarar för, orsakat genom vårdslöshet. Har Abonnenten eller annan användare av abonnemanget använt utrustning i strid med punkt 2, är Abonnenten ansvarig för skada som därigenom uppkommer. Abonnent är skyldig att hålla Leverantören skadelös för all skada som Leverantören åsamkas med anledning av Abonnentens, eller annan abonnemangsanvändares, nyttjande av abonnemanget i strid med dessa Allmänna Villkor.

Reparation och inbyte

Abonnent som vid anskaffande av abonnemang hos leverantören samtidigt också har registrerat sin nuvarande mobiltelefon hos Leverantören har rätt till ersättning för reparationskostnad om 200 kronor per påbörjat år. Detta gäller så länge som abonnenten har ett pågående abonnemang hos leverantören. Ersättningen utbetalas i form av avdrag på avgift för Abonnentens abonnemang. Ersättningen kan endast göras anspråk på en gång per Abonnent och år.

Ansvarsbegränsning

För skada till följd av att:

 • teleförbindelse avbrutits eller varit felaktig,
 • telemeddelande uteblivit, expedierats oriktigt, försenats eller störts,
 • uppgift om namn, nummer, adress eller annan identifikation varit felaktig utgår ersättning enbart för skälig utgift som föranletts av skadan. Abonnentens rätt till ersättning för direkt skada är begränsat till 50.000 kronor per år oavsett omfattningen av de skador som inträffat under året och oavsett antalet berörda abonnemang.

Ersättning utgår inte i något fall för indirekta skador såsom förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet. Abonnenten har inte rätt till ersättning för skada som orsakats av att användningen av abonnemanget hindrats eller försvårats till följd av åtgärd, som varit påkallad av tekniska, underhållsmässiga eller driftmässiga skäl.

Force majeure

Part är befriad från skadestånd och andra påföljder, om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter utanför parts kontroll, vilka part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, och som inte orsakats genom parts vårdslöshet. Såsom befriande omständighet anses bl. a. upplopp, strejk, sabotage, skadegörelse, eldsvåda, blixtnedslag, naturkatastrof, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, avbrott i elförsörjning, fel i annan operatörs nät eller annan liknande händelse för vilken part inte svarar.

Avstängning

Abonnemang kan tillsvidare stängas av för såväl utgående som inkommande telemeddelande om Abonnent

 • inte återsänder undertecknat abonnemangsavtal inom sju (7) dagar efter det att Abonnent anslutits till GSM/3G-nätet,
 • underlåter att inom angiven tid vidta annan rimlig åtgärd som krävs för anslutning av Abonnenten till GSM/3G-nätet,
 • inte vidtar åtgärder för att avhjälpa störning eller olägenhet i enlighet med punkt 2,
 • efter påminnelse därom inte erlägger betalning enligt faktura,
 • ställer in betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd,
 • begår inte oväsentligt avtalsbrott, eller om det finns befogad anledning att misstänka att Abonnenten kommer att begå sådant avtalsbrott,
 • under perioden då abonnemanget är tillfälligt, nyttjar det utöver fastställt kreditbelopp,
 • inte anmäler förlust av SIM-kort enligt punkt 7 eller
 • lämnar oriktiga personuppgifter.

Om förutsättning för avstängning inte längre föreligger skall anslutningen på Abonnentens begäran öppnas mot särskild avgift.

Avtalsperiod och uppsägning av abonnemangsavtal

Abonnenten äger rätt att när som helst säga upp abonnemanget med iakttagande av 30 dagars uppsägningstid såvida inte annat avtalats. Abonnemanget upphör att gälla snarast efter uppsägningen eller vid den senare tidpunkt Abonnenten anger. Stängs abonnemanget enligt punkt 13 äger Leverantören rätt att säga upp abonnemanget till omedelbart upphörande. I övriga fall äger Leverantören rätt att säga upp abonnemanget med iakttagande av sex (6) månaders uppsägningstid. Om abonnemanget skall gälla för viss minimitid, kan Abonnenten tidigast säga upp abonnemanget vid utgången av denna tid. Om Leverantören säger upp abonnemanget på grund av Abonnentens brott mot villkoren under den särskilda bindningstiden debiteras resterande månadsavgifter. Uppsägning skall ske skriftligen.

Villkorsändring

Dessa allmänna villkor och särskilda villkor kan ändras tidigast 30 dagar efter det att meddelande om ändring gjorts allmänt tillgänglig. Pris eller avgift för abonnemang eller samtal som gäller för de olika abonnemangsformerna och tjäns- terna får ändras tidigast 30 dagar efter det att meddelande om ändringen gjorts allmänt tillgänglig. Övriga priser och avgifter får vid varje tid ändras genom att ändringen införes i prislista.

Pantsättning

Abonnemangsavtalet är pantsatt till till Svea Bank AB. Betalning av fordringar – av vad slag det vara må – som har sin grund i detta avtal kan med befriande verkan därför bara göras till Svea Bank AB och de konton som Svea Bank AB anvisar.

Tvist

Tvist i anledning av detta avtal skall slutgiltigt avgöras av allmän domstol. Svensk lag är tillämplig.